Bedrijf
Regio

Algemene voorwaarden

 

1.
De internetdiensten en de websites van Buzzfacts Holdings B.V. (hierna ook te noemen Buzzfacts) worden ter beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden, waarvan de gebruiker door het gebruik van deze diensten wordt geacht deze te accepteren.

2.
Alle rechten op de inhoud van de internetdiensten en websites van Buzzfacts, berusten bij Buzzfacts, tenzij deze berusten bij derden die materiaal beschikbaar stelden.

3.
De rechten op de inhoud waarvoor door Buzzfacts licenties zijn verstrekt berusten eveneens bij Buzzfacts.

4.
Buzzfacts behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de internetdiensten en de websites voor.

5.
De gebruiker erkent de eigendomsrechten van Buzzfacts en mag de inhoud van de internetdiensten en websites slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken, tenzij er door Buzzfacts licentie is verstrekt voor ruimer gebruik.

6.
Het is de gebruiker niet toegestaan om zonder toestemming of licentie van Buzzfacts informatie uit de internetdiensten en websites van Buzzfacts openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen, in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het integreren in publicaties en/of websites of anderszins openbaar te maken.

7.
De verwerking van de gegevens op de website van Buzzfacts en de totstandkoming van die informatie zijn naar beste weten en met grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Buzzfacts kan evenwel niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de website is opgeslagen en zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de aangeboden informatie.

8.
Voor informatie en inhoud op de website die door derden zijn geplaatst aanvaard Buzzfacts geen verantwoordelijkheid. Deze ligt bij de betreffende persoon, instantie of onderneming die de betreffende informatie heeft aangeleverd.

9.
Buzzfacts is niet aansprakelijk voor het niet toegankelijk c.q. niet beschikbaar zijn van de internetdiensten en websites van Buzzfacts voor gebruiker.

10.
Op elk gebruik van de websites van Buzzfacts zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Bij gebruik van de site en het inzenden, mailen en/of invullen van informatie dient u zich te houden aan alle wettelijke bepalingen die daarop van toepassing zijn. De gebruikers dienen verder alle toepasselijke gedragscodes na te leven en de eventueel door Buzzfacts verstrekte instructies na te leven.

11.
Gebruikers van de sites van Buzzfacts dienen zich te onthouden van gebruik en gedrag
- die opzettelijk en met het enige doel is dat ze schadelijk is voor Buzzfacts, of voor andere gebruikers van onze websites dan wel voor derden,
- die inhoudt dat er ongewenste berichten, zgn. ‘spam’ wordt gezonden aan e-mailadressen welke zijn verkregen uit de sites van Buzzfacts,
- die louter commerciële belangen moet dienen door gebruik van Buzzfacts.

12.
Verder is het gebruikers van de sites van Buzzfacts niet toegestaan de inhoud van de sites te wijzigen, te beschadigen, uit te schakelen, te hinderen, over te belasten of het belemmeren van het gebruik van de sites van Buzzfacts door anderen.

13.
Evenmin is het aan gebruikers van Buzzfacts-sites toegestaan anderen te bedreigen, te beledigen, te discrimineren, of te hinderen en/of het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, frauduleus of misleidend zijn of zodanig kunnen worden opgevat. Of die grafische of expliciete beschrijvingen bevatten die inbreuk maken op de privacy van anderen.

14.
Buzzfacts stelt gebruikers verantwoordelijk en aansprakelijk voor het verspreiden van virussen en/of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

15.
Door toezending van materialen of bijdragen voor de internetdiensten en websites van Buzzfacts verleent de afzender aan Buzzfacts een onbeperkt, onherroepelijk, wereldwijd en eeuwigdurend, niet exclusief recht om die bijdragen voor de Buzzfacts-websites te gebruiken, te publiceren en te verwijderen.
De gebruiker en inzender van materiaal en informatie staat ervoor in dat hij die bevoegdheid heeft en ons vrijwaart van alle vorderingen van derden.

16.
Buzzfacts respecteert de (intellectuele eigendom) rechten van derden en verwachten hetzelfde van de gebruikers van de internetdiensten en websites van Buzzfacts.

17.
Deze bepalingen kunnen worden gewijzigd, daarom adviseren wij de gebruikers deze van tijd tot tijd te raadplegen.

Nijmegen, juli 2012

 
sluiten   
E-mailadres


Wachtwoord


Aanmelden
Wachtwoord vergeten